Призначення бази

База даних «АФО база» (AFO-Base) – це база даних для визначення ринкового діапазону цін при застосуванні Методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) (ПНЦ) для встановлення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до статті 39 Податкового кодексу України (ПКУ) контрольованими.

Система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в контрольованих операціях – це суть Трансфертного ціноутворення (ТЦУ).

При цьому Звичайна ціна – ціна товарів (робіт, послуг), яка визначена сторонами договору. При цьому, якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

Визначення звичайної ціни під час здійснення контрольованих операцій відповідно до ПКУ проводиться за методами:

        - порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);

        - ціни перепродажу;

        - «витрати плюс»;

        - чистого прибутку;

        - розподілення прибутку.

Платник податку використовує будь-який метод, який він обґрунтовано вважає найбільш прийнятним, однак у разі, коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу).

Отже, ПКУ трактує, що метод ПНЦ є не тільки пріоритетним, але й можливо основним для цілей Трансфертного ціноутворення (ТЦУ) в Україні.

Для застосування методу ПНЦ розраховується ринковий діапазон цін (РДЦ). Порядок розрахунку та застосування РДЦ затверджується Кабінетом Міністрів України.

Для визначення РДЦ згідно з методом ПНЦ використовується інформація про укладені та реалізовані платником податків або іншими особами договори про продаж ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) у зіставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг).

Зіставні умови – це такі умови на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг), коли відмінність між такими умовами істотно не впливає на ціну або є економічно обґрунтованою.

Для розрахунку ринкового діапазону цін повинна використовуватись інформація про укладені та реалізовані платником податків чи іншими особами договорів по продажу ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) в зіставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг).

При цьому враховуються такі особливості, як:
        - характеристика товарів (робіт, послуг);
        - кількість (обсяг) товарів (робіт, послуг);
        - обсяг функцій, що виконуються сторонами;
        - умови розподілу між сторонами ризиків і вигод;
        - строки виконання зобов’язань;
        - умови здійснення платежів, звичайних для такої операції;
        - характеристика ринку товарів (робіт, послуг), на якому здійснено операцію;
        - бізнес-стратегії підприємства (за наявності),
а також інші об’єктивні умови, що можуть вплинути на ціну.

Метод ПНЦ є простим концептуально, однак на практиці його важко застосувати через неможливість знайти інформацію про ідентичні (чи однорідні) товари (роботи, послуги) в зіставних умовах.

Мета створення бази даних «АФО база» (AFO-Base) полягає в:

- забезпеченні консультантів, в тому числі і оцінювачів, інформацією щодо цін на товари (роботи, послуги), які склались на українському ринку за результатами укладених і реалізованих договорів між суб’єктами господарювання;

- наданні достовірної інформації користувачам для застосування методу ПНЦ при ТЦУ.

Для цього база побудована таким чином, що пошук аналогів можливий за вибраними критеріями зіставності.

На першому етапі виділено 23 таких критерії:

1. Визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої операції здійснюється за результатами аналізу (підпункт 39.2.2.5. ПКУ):

KRITERIY1

строків виконання господарських зобов'язань;

Термін дії договору, якщо є – максимальний термін поставки, оплати за договором.

KRITERIY2

умов здійснення платежів під час проведення операції;

Опція вибору:
- передоплата;
- часткова передоплата;
- відстрочка платежу.

KRITERIY3

розміру звичайних надбавок чи знижок до ціни товарів (робіт, послуг), зокрема:

Опція вибору:
- знижка надана;
- знижка відсутня.

2. Аналіз функцій, які виконуються сторонами операції, під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої операції здійснюється з урахуванням матеріальних та нематеріальних активів, що перебувають у розпорядженні сторін операції та використовуються в цілях отримання доходу (39.2.2.6. ПКУ). До таких функцій, зокрема, належать:

KRITERIY4

виробництво товарів (функція сторони по відношенню до предмета операції);

Опція вибору:
- виробництво (при продажу);
- посередництво (при продажу);
- споживання (при придбанні).

KRITERIY5

здійснення гуртового (оптового) чи роздрібного продажу;

Опція вибору:
- гурт (інше);
- роздріб (самовивіз);
- споживання (при придбанні).

KRITERIY6

зберігання товарів;

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY7

транспортування товарів;

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY8

страхування;

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY9

здійснення контролю якості;

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY10

визначення цінової політики;

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY11

визначення стратегії виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг);

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY12

визначення обсягів продажу та асортименту товарів (робіт, послуг);

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY13

визначення споживчих якостей товарів (робіт, послуг);

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY14

здійснення оперативного управління.

Опція вибору:
- так;
- ні.

3. Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції також враховуються ризики сторін операції, пов'язані з провадженням господарської діяльності, що впливають на умови операції, а саме (39.2.2.7. ПКУ):

KRITERIY15

виробничі ризики, включаючи ризик неповного завантаження виробничих потужностей;

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY16

ризик зміни ринкових цін на придбані матеріали та вироблену продукцію внаслідок зміни економічної кон'юнктури, інших ринкових умов;

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY17

ризик знецінення виробничих запасів, втрати товарами споживчих якостей;

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY18

ризики, пов'язані із зміною офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України; за замовчуванням заповнюється автоматично, в залежності від значення коду валюти (колонка 20 Звіту):
- "Так" якщо валюта;
- "Ні" якщо гривня.

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY19

кредитні ризики; Договір куплі-продажу – ризик несвоєчасної оплати;

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY20

ризик заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.

Опція вибору:
- так (для продажу виготовленої продукції);
- ні (для закупок).

4. Під час визначення зіставності характеристик ринків товарів (робіт, послуг) враховуються такі фактори (39.2.2.9. ПКУ):

KRITERIY21

географічне місцезнаходження ринків та їх обсяги.

Опція вибору:
- внутрішній ринок;
- зовнішній ринок.

5. Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції здійснюється аналіз комерційних стратегій сторін операцій, до яких належать (39.2.2.10. ПКУ) зокрема:

KRITERIY22

стратегії, спрямовані на оновлення та удосконалення власної продукції;

Опція вибору:
- так;
- ні.

KRITERIY23

стратегії, спрямовані на вихід на нові ринки збуту товарів (робіт, послуг).

Опція вибору:
- так;
- ні.